Nieuws

De eerste successen bundelen hun kennis op Triple-Aim.nl

Op Triple-aim.nl delen pioniers hun kennis ter inspiratie en mobilisatie. Inspiratie met noodzaak en visie van Triple Aim voor verduurzamen van de zorg in een aantal overtuigende animatiefilms. Mobilisatie met de eerste successen om met Triple Aim aan de slag te gaan in de eigen regio, ook voor verhoging van het eigen werkplezier. Dat zou een vierde doel moeten zijn. Zoals Berwick et al in hun oorspronkelijke Triple Aim artikel schreven, is er een integrator nodig van alle partijen, belangen, kennis en financiën om de Triple Aim te realiseren. OptiMedis is zo'n integrator van transmurale meerjarige samenwerking en contractering tussen zorgverleners en zorgverzekeraars.

Op het vorige Triple Aim Congres van het Jan van Es instituut zijn de eerste successen getoond. OptiMedis heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het Triple Aim longzorg programma en contract in Nijkerk. Dit contract is met Zilveren Kruis doorontwikkeld om breder in Nederland toe te gaan passen, zoals door Eric van der Hijden enthousiast en helder gepresenteerd. De laatste bouwstenen voor een verdere uitrol zijn in de maak: population health database/management en de opstartfinanciering met Health Impact Bonds.

Jan van Es Instituut: "Tijdens het geanimeerde en kennisintensieve congres werd na 4 prachtige voorbeelden uit Nijkerk (longzorg), Maastricht (wijkpilot met sociaal domein), Noord Holland Noord (GGZ) en Amersfoort (gezonde nieren) de omslag duidelijk. Zowel zorgaanbieders die samenwerken in een netwerk als de grootste zorgverzekeraar van ons land willen en kunnen op een andere wijze de zorg organiseren en bekostigen. Via het inmiddels bekende shared savings of shared benefits principe maakt Zilveren Kruis dit mogelijk in de komende jaren. Duidelijk werd ook uit de voorbeelden en de bijdrage van Zilveren Kruis dat een dergelijk ‘inkoopcontract’ uitsluitend wordt gesloten met netwerkorganisaties met een track record van vertrouwen! Vertrouwen in de samenwerking tussen de zorgaanbieders en met de verzekeraar."

De volgende presentaties zijn tijdens het congres gegeven:


Triple-Aim.nl een gezamenlijke visie, missie en initiatief

Triple Aim met shared savings: betere zorg tegen minder kosten

Innovatieve bekostigingsmodellen voor zorg die leiden tot meetbare en merkbare veranderingen in het leven van cliënten en patiënten zijn actueel. Een recent samenwerkingsproduct van Vilans en een aantal deskundige partijen is www.triple-aim.nl. Deze website biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars informatie over het inzetten van shared savings.

Shared savings wordt ingezet als instrument om Triple Aim-doelen in de zorg te realiseren: beter ervaren kwaliteit van zorg, een gezondere populatie, tegen relatief minder kosten. Concreet gaat het om afspraken, waarbij partijen samen een kostenombuiging proberen te bereiken en deze delen.

Gezamenlijk initiatief

De website www.triple-aim.nl is een gezamenlijk initiatief van partijen in Nederland die de Triple Aim-aanpak omarmen. Het Jan van Es Instituut, OptiMedis en Vilans bundelen vanuit hun gezamenlijke visie, ambitie en expertise kennis en informatie over shared savings en Triple Aim voor deze website. En diverse experts en partijen uit de praktijk leveren bijdragen aan de inhoud van deze website met het doel kennis te delen en de beweging naar Triple Aim te versnellen

Voorbeelden uit de praktijk

Op www.triple-aim.nl vindt de bezoeker antwoord op 50 veelgestelde vragen over shared savings. Veel van deze vragen gaan over wet- & regelgeving. De vragen zijn toegespitst op het verkennen, het starten en het uitvoeren van shared savings.

Naast informatie over wet-& regelgeving biedt de website diverse praktijkvoorbeelden. Hiermee krijgt de bezoeker een realistisch beeld van de kansen en uitdagingen om shared savings in de praktijk toe te passen. Partijen die voorbeelden en input hebben aangeleverd zijn: Blauwe Zorg, BovenIJ ziekenhuis, Huis voor de zorg, MCC Oomes, Menzis, MijnZorg, RIVM, SAG gezondheidscentra, Syntein, Tranzo, Vitaal Vechtdal, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

 


Zorgvisie: Health Impact Bond komt er aan

Zorgvisie heeft in het juni magazine een artikel gewijd aan Health Impact Bonds en schrijft in de inleiding: "Zorginitiatieven met een goede maatschappelijke business case hebben binnenkort een alternatieve financieringsbron. Een aantal koplopers in de zorg werkt aan de totstandkoming van de eerste Health Impact Bonds."

Eén van de geciteerde koplopers is OptiMedis. De opstart van 'shared savings' contracten behoeft eenmalige investering en financiering, die uit een deel van de besparingen kan worden terugbetaald door het gezondheidsnetwerk dat zo'n contract heeft met de zorgverzekeraars en wellicht gemeenten. Met de financiering kan geïnvesteerd worden in meer preventieve en innovatieve zorg die gezondsheidsrendement en daarmee kostenombuiging oplevert. En daarmee de Triple Aim financiert en realiseert.  Uit een deel van de besparingen kunnen de financiers terugbetaald worden en de investeringen en inspanningen duurzaam gefinancierd worden: een vliegwiel. Dergelijke directe financiering van de opstart van contracten is bekend bij banken, en daarmee kansrijk.

Op het Triple Aim Congres van het Jan van Es Instituut op 21 juni 2016 heeft Jurriaan Pröpper van OptiMedis een presentatie gegeven over Health Impact Bonds.

Lees het Zorgvisie artikel

Zie de HIB presentatie

 


Eredoctoraat Dr. Helmut Hildebrandt voor zijn verdiensten met Gesundes Kinzigtal

Helmut Hildebrandt heeft op 20 april 2016 een eredoctoraat gekregen van de Universität Witten/Herdecke voor zijn verdiensten als gezondheidsexpert en ondernemer in integrale zorg in met name Gesundes Kinzigtal. Het eredoctoraat werd hem verleend door Prof. Dr. Stefan Wirth, Dekan der Fakultät für Gesundheit der UW/H.


Symposium 'Door de schotten heen' in Nijkerk

Op 15 april 2016 vierden de twee Gezondheidscentra in Nijkerk hun 5 jarig bestaan met het symposium ‘Door de schotten heen’. Tijdens dit symposium werd met gepaste trots teruggekeken op wat zij de afgelopen 5 jaar met elkaar bereikt hebben, welke veranderingsprocessen hierbij nodig waren en werd in een aantal workshops uitgebreid verteld welke stappen zij aan het nemen zijn om de gezamenlijke visie na te streven. Die visie werd helder en krachtig gevisualiseerd in onderstaande tekening: van betalen voor ziekte naar investeren in gezondheid. En gepresenteerd in een aantal workshops.

160415 Door de schotten heen Nijkerk