Nieuws

Hart-vaat-zorg Nieuwegein o.b.v. shared savings

De vier gezondheidscentra in Nieuwegein hebben een meerjarige samenwerking met het St Antonius Ziekenhuis om de hart-vaat-zorg aan hun patiënten te verbeteren. Een groot deel van de volwassenen heeft verhoogd risico op hart-vaat-ziekten, of heeft deze. De druk en het beslag op de ziekenhuiscapaciteit neemt steeds verder toe, waardoor de complexere interventies in het gedrang komen. Om deze trend te keren is een investering in de eerste lijn nodig, die gefaciliteerd en gefinancieerd wordt door een shared savings contract met Zilveren Kruis op de gezamenlijke zorgkosten van de eerste en tweede lijn. Dit meerjarige contract is op 27 november 2017 ondertekend.  

20171127 Ondertekening CVRM Nieuwegein

V.l.n.r. Eric van der Hijden (Zilveren Kruis Strategie & Beleid), Jurrien Pentinga (OptiMedis programma manager), Gerald Zwiggelaar (Zilveren Kruis Zorginkoop), Roeland Franke (huisarts in Zorgplein Zuid en voorzitter Geijnzorg) en Jan Joost Meijs (Directeur GC Roerdomp)

OptiMedis heeft het zorgprogramma en zorgcontract met en tussen de partijen tot stand gebracht, en is de financieel/contract/data manager van de uitvoering. Er is een intensieve ontwikkeling aan vooraf gegaan om programma, organisatie, financiën en contract bij elkaar te laten passen naar voorbeeld van de chronische longzorg in Nijkerk. In nauwe samenwerking en samenspraak met Zilveren Kruis is dat shared savings contract gedurende 2016 en 2017 doorontwikkeld naar een breder en elders toepasbaar contract. Nieuwegein is daar een eerste bewijs van, waar er meer van zullen volgen in 2018! 

 


Intenties getekend voor twee KvdVK shared savings pilots

Op 14 juli zijn de laatste handtekeningen door partijen gezet onder intentieverklaringen voor de start van shared savings pilots in Hoogeveen en Coevorden in het kader van Kans voor de Veenkoloniën. OptiMedis is ook hier de integrator van alle ambities, belangen, financiën en programma's in lokale netwerken die een Triple Aim trendbreuk gaan realiseren in de gezondheidsproblemen met bijbehorende kosten van de populaties. Hierin wordt opnieuw nauw samengewerkt met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en enthousiaste wethouders en ambtenaren in de betreffende gemeenten.

 170714 KvdVK ondertekening 2

Onder de naam “Kans voor de Veenkoloniën” (KvdVK) krijgen dertien gemeenten in de Groningse en Drentse Veenkoloniën de middelen

om in 8 jaar een trendbreuk te realiseren in de gezondheid van haar inwoners. Deze unieke kans is mogelijk gemaakt door het amendement dat in de Tweede Kamer is ingediend door Agnes Wolbert (PvdA) en kent drie doelen (Triple Aim):

  • Het verbeteren van de gezondheid van mensen met een lage sociaaleconomische status;
  • Het verhogen van de kwaliteit van leven en zorg;
  • Het tegelijkertijd beheersen van de kosten.

Mensen met een lage opleiding en een laag inkomen overlijden 7 á 8 jaar eerder en leven 15 jaar minder in goede gezondheid. De ervaringen die in de Veenkoloniën worden opgedaan worden ook gebruikt in andere delen van Nederland. KvdVK voorziet in een brede samenwerking van allerlei partijen: vrijwilligers, burgerinitiatieven, organisaties, inwoners , gemeenten, zorgverzekeraars, verenigingen, scholen, werkgevers enzovoort. Deze partijen kunnen een belangrijke rol spelen bij het helpen verkleinen van de gezondheidsverschillen. Gezondheidsverschillen hebben vaak verschillende achtergronden. Hierdoor is het van belang dat ook andere beleidsterreinen dan de zorg en gezondheid worden betrokken, zoals participatie, welzijn en onderwijs.

 

Het gehele traject heeft een looptijd van 8 jaar. Daarna moet er structurele financiering zijn uit de gerealiseerde besparingen middels ‘shared savings’. Vanwege de opgedane knowhow is OptiMedis ingeschakeld om de eerste 'shared savings' netwerken op te starten in twee overtuigde en actieve gemeenten: Hoogeveen en Coevorden.

 


Toekomstige zorg dichtbij de Zeeuwen

Op 7 juli is de invulling van de visie op de Toekomstige Zorg in Zeeland gepresenteerd aan de inwoners. OptiMedis heeft als integrator de werkgroep Zorg Dichtbij ondersteund om tegemoet te komen aan de 8 behoeften van de Zeeuwen:

170707 CTZZ 8 behoeften

Met de gezondheid van de Zeeuwen is het goed gesteld. Maar de vergrijzing van de bevolking en de verandering van de samenleving vragen om aanpassingen van het zorgaanbod. Sinds de Zeeuwen daar nadrukkelijk hun zorgen over hebben geuit bij minister Schippers, heeft de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) hier de regie in genomen. Om een naadloze samenwerking tussen zorgaanbieders te bereiken. Dat moet ertoe leiden dat bewoners dicht bij huis de zorg krijgen die zij nodig hebben. Nu al, maar ook in 2025 en daarna. De behoeften van burgers staan daarbij centraal middels met hen geformuleerde behoeften vanuit een burgerplatform, waarmee de werkgroep Zorg Dichtbij intensief heeft samengewerkt.

170706 CTZZ slotbijeenkomst zorg dichtbij

Op 7 juli heeft huisarts Peter de Doelder uit Middelburg als voorzitter van de werkgroep de uitkomsten gepresenteerd en uitgelegd aan de inwoners. Er zijn stappen gemaakt naar meer samenwerking. Die worden uitgebouwd naar de vorming van lokale netwerken die ter plaatse samen met de inwoners, hun gemeente en zorgverzekeraar de gezondheid, zorg en ondersteuning van de populatie zullen verbeteren. Middels stemkastjes hebben de aanwezigen hun instemming gegeven. Na de zomer worden de implementatieplannen uitgewerkt met ondersteuning van OptiMedis en daarna uitgevoerd.

 


1e integrale geboortezorg contract van NL getekend in Helmond

JIJWIJ in Helmond is eerste met integrale geboortezorg organisatie, prestaties, tarieven en contract in Nederland

Op 23 februari 2017 heeft de integrale geboortezorg organisatie JIJWIJ een contract met zorgverzekeraar CZ ondertekend voor integrale geboortezorg prestaties en tarieven de komende jaren.  Met de handen op elkaar werd het startsein gegeven door voorzitter Mieke Beentjes van KNOV, prof. dr. Jan van Lith van NVOG en directeur Marlies Speelman van BO Geboortezorg. Na waarderende en enthousiaste woorden gesproken te hebben dat Helmond als eerst gelukt is in Nederland invulling te geven aan de visie van 'Een goed begin'. 

 

20170223 handen klein           

 Bekijk hier de video van de ondertekening:

JIJWIJ CZ ondertekening video 23feb2017

JIJWIJ Samen in Geboortezorg is als Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) opgericht door vier gelijkwaardige partners: de coöperatie van alle verloskundige praktijken, de coöperatie van gynaecologen, het Elkerliek ziekenhuis en de coöperatie van alle kraamzorg organisaties actief in de regio. Samen nemen zij via JIJWIJ contractuele verantwoordelijkheid naar zorgverzekeraar CZ en anderen voor de zorg, resultaten en kosten voor hun populatie van zwangeren, bekend als de Triple Aim. 

20170223 tekenen klein

Er is jaren hard gewerkt door de partijen aan steeds beter vertrouwen en samenwerking tussen de verloskundigen onderling en met gynaecologen, ziekenhuis en kraamzorg organisatie. Onder aanvoering van 'drie powervrouwen' volgens het Tijdschrift Voor Verloskundigen: Ine Pennings verloskundige, Veronique Serrarens gynaecologe en Ine Eijdems kraamzorg directrice. Samen op weg naar steeds betere integrale geboortezorg met vanaf 1 januari 2017 integrale prestaties en tarieven door OptiMedis als integrator tussen alle partijen en belangen tot stand gebracht.

OptiMedis helpt JIJWIJ de structuur, organisatie en financiën te ontwikkelen en realiseren die past bij de integrale prestaties en tarieven. Daarbij is nauw samengewerkt met de preferente verzekeraar CZ om de transitie naar de juiste tarieven voor alle partijen financieel neutraal te laten verlopen. Hierbij concentreert Jan Willem van den Berkhof zich op de structuur, overeenkomsten en organisatie, en Jurriaan Pröpper op de financiën, tarieven en afspraken.

"Wij hebben veel steun aan Jurriaan Pröpper en Jan Willem van den Berkhof van Optimedis," zei Ine Pennings in haar welkomstwoord.

Het VSV Helmond is één van de weinige pioniers in Nederland die per 1 januari 2017 naar integrale prestaties en tarieven over kan en gaat, zoals onlangs door Skipr gemeld. Zij zijn daarom actief ondersteund door de Taskforce Transitie Geboortezorg. Voorzitter Martin Groesz en leden Corine van Geffen en Anna Kruger waren aanwezig om deze mijlpaal met JIJWIJ te vieren. Ook het CPZ heeft met Ingrid Heidema haar waardering voor de visie, ambitie en volharding van JIJWIJ uitgesproken. Het zal in Helmond tijdens de Carnaval extra gevierd zijn door alle aanwezige en betrokken praktijken en zorgorganisaties. Zij hebben ieder hun handtekening onder de afspraken gezet voor de uitvoering van de integrale geboortezorg via JIJWIJ. En een rompertje met hun eigen logo symbolisch aan de gezamenlijke waslijn gehangen.

Lees of download het artikel in Tijdschrift Voor Verloskundigen 

2016-05


TVV: "In Helmond doen ze geboortezorg samen" (en met OptiMedis)

Drie powervrouwen over het geheim van Helmond

Onder deze kop staat een uitgebreid interview in het Tijdschrift Voor Verloskundigen met drie leden van het bestuur van VSV Helmond: Ine Pennings verloskundige, Veronique Serrarens gynaecologe en Ine Eijdems kraamzorg directrice. Samen zijn zij op weg naar steeds betere integrale geboortezorg met vanaf 1 januari 2017 integrale prestaties en tarieven. Daarbij worden zij ondersteund door OptiMedis. 

Het VSV Helmond is één van de weinigen die per 1 januari 2017 naar integrale prestaties en tarieven over wil en kan. Zij hebben een paar jaren gewerkt aan steeds beter vertrouwen en samenwerking tussen de verloskundigen onderling en met gynaecologen, ziekenhuis en kraamzorg organisatie. Zij worden daarom ondersteund door de Taskforce Transitie Geboortezorg.

OptiMedis helpt het VSV de structuur, organisatie en financiën te ontwikkelen die past bij de integrale prestaties. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de preferente verzekeraar CZ om de transitie naar de juiste tarieven voor alle partijen financieel neutraal te laten verlopen. Hierbij concentreert Jan Willem van den Berkhof zich op de structuur en organisatie, en Jurriaan Pröpper op de financiën en tarieven. De komende weken zijn Jan Willem of Jurriaan aanwezig bij de "Taskforce on Tour".

"Wij hebben veel steun aan het bureau van Jurriaan Pröpper en Jan Willem van den Berkhof," zei Ine Pennings de voorzitter van VSV Helmond en praktiserend verloskundige, op het CPZ Congres op 11 november 2016.

Lees of download het artikel in Tijdschrift Voor Verloskundigen 

2016-05