Populatiezorg

Hoe verhogen we het resultaat van de zorg? Hoe bevorderen we de gezondheid van de populatie? En hoe houden we de zorg betaalbaar? Deze drie vragen vormen de kern van Triple Aim. Om deze factoren gelijktijdig positief te verbeteren, moet de gezondheidszorg nauwer met elkaar en met de patiënt samenwerken.

De gezondheid van populaties wordt niet alleen door de zorg beïnvloed. Een minstens zo groot aandeel hebben de motivatie, leefstijl en omgeving van de mensen. Door regionaal en transmuraal samen te werken in aaneengesloten zorgketens voor specifieke doelgroepen, wordt gezondheidswinst voor de betreffende mensen gerealiseerd en verdeeld tussen verzekeraar én zorgverleners.

“Integrale bekostiging die aansluit op samenhangende (ook transmurale) zorgverlening […] door de echelons heen, is de meest voor de hand liggende optie om de kosten voor de curatieve zorg beheersbaar te houden.”

Visiedocument ‘Knelpunten en uitdagingen in de zorg en een veranderingsstrategie’ – KNMG

Ruimte creëren

OptiMedis biedt maatwerk volgens een in Kinzigtal bewezen aanpak en realiseert daarmee voor multidisciplinair samenwerkende zorgverleners:

  • Inhoudelijke ruimte. Door ontschotten de werkelijke zorgvraag van de populatie preventiever, effectiever en efficiënter te adresseren.
  • Financiële ruimte. Met transmurale afspraken tussen zorgverleners en zorgverzekeraars wordt het eenvoudiger de veranderingen en verbeteringen blijvend te financieren.
  • Organisatorische ruimte. OptiMedis levert u mankracht, kennis en oplossingen zonder dat dit de zorgverzekeraar extra geld kost.

Uit de gezondheidswinst worden de extra inspanningen van de zorgverleners, de extra ondersteuning van OptiMedis en de (her)investeringen in preventie en innovatie structureel gefinancierd en de aanloopkosten terugverdiend.

Contractinnovatie